Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U.11.251.1511). określa wymogi dotyczące orzeczeń lekarskich na licencję detektywistyczną.

Badaniom lekarskim i psychologicznym podlegają osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa oraz osoby posiadające już licencję detektywa. Badania przeprowadza się celem  oceny zdolności fizycznych i psychicznych przy wykonywaniu czynności związanych z zakresem usług detektywistycznych.

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są odpowiednio przez lekarza uprawnionego jak także przez lekarza psychiatrę i psychologa. Orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu detektywa (do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych) wydawane jest przez lekarza uprawnionego po uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa. Osoba, która już posiada licencję detektywa,  podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na okres 5 lat.

Badanie lekarskie przeprowadza się przez lekarza psychiatrę, obejmują one w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym istotan jest ocena:

• orientacji autopsychicznej i allopsychicznej 

• ocena nastroju 

• ocena napędu psychoruchowego

• ocena reakcji emocjonalnych

Badania lekarskie obejmują też w szczególności ocenę:

• układu krążenia

• układu oddechowego

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę:

• sprawności intelektualnej osoby badanej

• osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach 

• poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.