Centrum Medyczne GWINNER wykonuje badania profilaktyczne pracowników - zarówno, okresowe jak i kontrolne. Badania przeznaczone są dla wszelkich grup zawodowych, w tym takich jak:

 • pracowników zatrudnianych przy maszynach i urządzeniach będących w ruchu, badania lekarskie pracowników zatrudnionych na wysokościach, badania lekarskie pracowników pracujacych z narażeniem na hałas a także na drgania, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne oraz narażonych w pracy na promieniowanie jonizujące,

 • pracowników zatrudnianych na stanowisku wymagającym pełnej sprawności psychoruchowej (grupa zawodowa strażaków, strażników miejskich i gminnych)

 • badania lekarskie dla zatrudnionych w pracy, która wymaga stałego oraz długotrwałego wysiłku głosowego (grupa zawodowa aktorów i nauczycieli)

 • badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii (badania lekarskie oraz psychologiczne)

 • badania lekarskie pracownkiów którym niezbędne są zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • badania lekarskie uczniów i studentów a także badania lekarskie uczestników studiów doktoranckich

 • badania lekarskie dla osób, które ubiegają się lub już posiadają pozwolenia na broń (badania lekraskie oraz badania psychologiczne)

 • badania lekarskie dla pracowników zatrudnianych w pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

 • badania legarskie dla obecnych i przyszłych pracowników, którzy ubiegają lub posiadają już wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (badania lekarskie oraz badania psychologiczne)

 • badania lekarskie dla ubiegających się (lub posiadających) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego (badania lekarskie oraz badania psychologiczne).

 • badania lekarskie dla osób, które ubiegają się (lub już posiadają)  licencję detektywistyczną (badania lekarskie i badania psychologiczne)

 • badania lekarskie dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego (lub inspektorów transportu drogowego) - gdzie wymagane badania są badania lekarskie jak również badania psychologiczne

 • badania lekarskie dla kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika, syndyka - (badania lekarskie oraz testy psychologiczne).

 • badania lekarskie dla tych, którzy ubiegają się (lub też już posiadają) pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych (przeznaczonych do użytku cywilnego) - badania lekarskie i testy psychologiczne

 • badania dlaosób, które ubiegają się  o przyjęcie do służby lub którzy pełnią służbę w strażach miejskich oraz strażach gminnych

 • badania lekarskie dla pilotów wycieczek oraz badania lekarskie dla przewodników turystycznych

 • badania lekarskie dla wykonujących prace na statkach żeglugi śródlądowej

 • wykonywanie szczepień ochronnych związanych z charakterem wykonywanej pracy  (szczepienia obowiązkowe oraz zalecanych czy wskazane)