Badania są poprzedzane podpisaniem umowy dotyczącej badań profilaktycznych.

W zgodzie z artykułem 12. ustawy 1 ustawy o służbie medycyny pracy - przeprowadzamy badania pracownicze na bazie umowy (pisemna), zawieranej na okres nie krótszy niż rok.

Umowa musi precyzować szczególnie: strony zawierajace umowę, zakres przeprowadzanych badań, warunki oraz sposób udzielania świadczeń, a także tryb kontroli wykonywania postanowień umowy. Określany zostaje również wymagany termin dokonania płatności jak również tryb rozwiązania umowy i sposób rozstrzygania ewentualnych sporów.

Pracownik zgłasza się do naszego centrum medycznego po podpisaniu umowy przez pracodawcę. Na wizytę pracownik musi przyjść na czczo (do badań labolatoryjnych) i posiadać przy sobie dowód osobisty.  Centrum Medyczne Gwinner świadczy badania w zgodzie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i orzeczeń lekarskich, które wydawane są celem przewidzianym w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)